شرکت الکتروسازه سیرجان متولی اجرای پروژه های برق شهرستان

پروژه های حوزه مهندسی

پروژه های حوزه مهندسی، تأمین تجهیزات و اجرا شرکت الکتروسازه

کارفرما

تاريخ پایان

تاريخ شروع

موضوع

ردیف

شرکت سنگ اهن گل گهر

13 86 /0 9

13 86 /04

احداث شبکه 6 کيلو ولت رينگ دور گود معدن شماره يک گل گهر با هادي مقطع 281/97

1

شرکت جهان فولا گل گهر

13 87 /0 11

13 87 /06

پروژه برقرساني به کارخانه جهان فولا گل گهر

2

شرکت سنگ اهن گل گهر

13 90 / 04

13 89 /10

پروژه برقرساني به کارخانه احياء مستقيم گل گهر

3

توانیر

13 90 / 08

13 89 /10

پروژه هاي  توسعه روستايي رياست جمهوري مناطق محروم

4

شرکت سنگ اهن گل گهر

139 0 /0 8

139 0 /05

پروژه برقرساني به گندله سازي گل گهر

5

شرکت سنگ اهن گل گهر

139 1 /0 9

139 1 /0 3

پروژه برقرساني به کارخانه کنسانتره 4 ميليون تني گل گهر

6

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

139 1 /0 12

139 1 /04

پروژه برقرساني، احداث کليه خطوط کارخانه توسعه آهن و فولاد گل گهر

7

شرکت سنگ آهن گهر زمین

139 2 / 11

139 2 /08

پروژه برقرساني به گندله سازي گهر زمین

8

شرکت سنگ اهن گل گهر

1393/0 10

1393/0 2

پروژه برقرساني به سايت آب گل گهر

9

شرکت سنگ آهن گهر زمین

1393/ 11

1393/06

پروژه برقرساني سايت کنسانتره شرکت گهر زمين

10

شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان

139 4 /0 4

1393/0 5

پروژه برقرساني به روستاهای فاقد برق سیرجان

11

شرکت حهاد نصر سیرجان

1393/09

1393/09

پروژه برقرساني به شرکت جهاد نصر

12

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

139 4 /0 3

139 3 /0 6

یرق رسانی روستایی به روستا های سیرجان و بردسیرسال 93

13

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

139 5 /0 2

139 4 /0 5

توسعه و احداث , اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی منطقه الف سیرجان سال 94

14

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

139 5 / 12

139 5 /0 5

یرق رسانی روستایی به روستا های سیرجان و بافت سال 1395

13

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

139 5 / 12

139 5 /0 5

توسعه و احداث , اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی سیرجان سال  95

14

شرکت مپنا

139 6 / 08

139 6 / 02

برق رسانی به نیرو گاه 500 مگاواتی گل گهر سیرجان

15

شرکت توسعه اهن و فولاد گل گهر

139 7 / 01

139 6 / 10

انتقال 30 مگاوات برق 33 کیلوولت جهت برقرسانی به سایت گهر کارخانه توسعه اهن  فولاد گل گهر

16

شرکت توسعه نیروگاهی انرژی گستران

139 6 / 06

139 6 / 02

احداث خط هوایی نیروگاه 20 مگاواتی انرژی گستران سیرجان به پست فوق توزیع شماره شش سیرجان

17

شرکت زنوبر

139 6 / 11

139 6 / 05

احداث 13 کیلومتر شبکه هایی 20 کیلوولت به شرکت زنوبر گل گهر

18

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

139 8 / 02

139 7 / 07

توسعه و احداث , اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی  منطقه بافت سال 97

19

شرکت توسعه اهن و فولاد گل گهر

139 7 / 12

139 7 / 10

انتقال خط انتقال فوق توزیع کازخانه فولاد سازی گهر گهر در محدوده جاده سنگین گل گهر

20

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

139 7 / 02

139 6 / 06

تعویض سیم مسی با کابل خودنگهدار منطقه های سیرجان

21

شرکا ارمان گهر

139 8 / 07

139 8 / 05

احداث رینگ 6 کیلو ولت معدن شماره یک گل گهر سیرجان

22

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

......

139 8 / 06

تعویض سیم مسی با کابل خودنگهدار منطقه های سیرجان

23

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

......

139 8 / 06

توسعه و احداث , اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی  سیرجان 98

24