شرکت الکتروسازه سیرجان متولی اجرای پروژه های برق شهرستان

تحقیقات و توسعه

خدمات مشاوره­ای مبتنی بر دانش در فازهای 2-0 مهندسی (مشارکت کارگروه­های صنعتی و دانشگاهی در فرآیندهای صنعتی)

           

عارضه یابی و ارائه راه حل مبتنی بر دانش و تجهیزات در حوزه های برق، انرژی (تولید و مصرف)، آب.

مطالعات فاز صفر و ارایه طرح های پیشنهادی این فاز در حوزه فرآیندهای عملیاتی  ذوب فلزات ، تولید پراکنده برق ، تاسیسات جانبی برق : آب و گاز و... برای صنایع بزرگ (UTILITY)

تکمیل مطالعات مهندسی فاز صفر و ارایه طراحی های مهندسی پایه در حوزه های کاری مبتنی بر تجهیزات

ارایه طراحی­های مهندسی تفظیلی در حوزه های کاری مبتنی بر تجهیزات تست